Wat klanten vertellen

Over jezelf zeggen dat je een waardevolle bijdrage levert aan de verhalen van klanten, is niet zo moeilijk. Beter is het om die klanten zelf te vragen waarom ze tevreden zijn. Hieronder een paar opdrachtgevers aan het woord over het waarom-hoe-en wat van de samenwerking.

 

Theo van Rijzewijk, directeur Samenwerkingsverband Plein 013 Tilburg

We werkten al langer samen met Godding & co. Toen we voor ons vroegere samenwerkingsverband WSNS Tilburg (Weer Samen Naar School) een visuele identiteit nodig hadden is de samenwerking met Godding gestart. Omdat Godding kennis van de onderwijssector heeft en de juiste toon weet te raken in communicatie werd Godding nu opnieuw uitgenodigd om een voorstel te doen voor de ontwikkeling van een gezamenlijke identiteit en herkenbare uitstraling voor het nieuwe samenwerkingsverband voor Passend onderwijs in Tilburg en omstreken. Godding & co begeleidde het proces van voorbereiding tot realisatie. Waarden, kwaliteiten en ambities werden vertaald naar speerpunten voor een nieuwe naam en huisstijl en de ontwikkeling van een interactieve website. Parallel hieraan hadden we de behoefte om een praktische tool te ontwikkelen waarmee we Passend onderwijs concreet konden maken voor de leerkrachten in de klas. Na verkennende gesprekken hierover begeleidde Godding samen met Tambien en Schwung de ontwikkeling van een App, waarmee leerkrachten aanwezige kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over gedrag in de klas. De App ‘SchoolPlein’ geeft professionals een online ontmoetingsplaats om zichzelf en leerlingen te versterken, deels door het uitwisselen van vragen en ideeën over gedrag en deels door het beschikbaar stellen van achtergrondinformatie in een cover flow magazine. De app ‘SchoolPlein’komt in januari 2015 beschikbaar via de Apple en Google App Stores

Hub Quaedflieg, coördinator samenwerkingsverband Portvolio Tilburg

In mijn rol als coördinator van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg en omstreken wilde ik in lijn met Plein 013 een eigen herkenbare naam en huisstijl, die aansloot bij de verbindende waarden van de samenwerkende besturen in relatie tot leerlingondersteuning. Goddding & co begeleidde de sessies om tot gedeelde waarden te komen en om een nieuwe naam voor de stichting tot stand te brengen. De klankbordgroep werd gevraagd om aan de gekozen waarden ‘professioneel, verbindend en transparant’ relevante betekenissen toe te kennen in woord en beeld. De uitkomsten van de sessies beschrijven vanuit welke drijfveren het samenwerkingsverband wenst te handelen en vormen de basis voor de gewenste identiteit en huisstijl. Godding & co ondersteunde vervolgens bij de realisatie van de gemeenschappelijke website en huisstijldragers en de introductie van het nieuwe Portvolio elan bij de deelnemende scholen. Portvolio bevat niet alleen een anagram voor Passend Onderwijs Regio Tilburg VO, maar staat ook voor ‘overzicht van competenties en mogelijkheden’, het palet aan arrangementen en ondersteuningsmogelijkheden die de gezamenlijke scholen aan leerlingen kunnen bieden.

Willem Kuijpers, bestuurder Meerkring openbaar basisonderwijs Amersfoort

Onze stichting voor openbaar basisonderwijs in Amersfoort was eraan toe om in het kader van de nieuwe beleidsplanperiode 2015-2019 hernieuwde ambities en beleidsdoelstellingen te formuleren. Het beleidsplan zou niet alleen gedragen, maar ook mee-ontwikkeld en getoetst moeten worden door de directeuren en andere relevante stakeholders. Na enkele voorstellen van bureaus met elkaar vergeleken te hebben, kozen we voor Godding & co. We waren met name gecharmeerd van de combinatie tussen de dialoogaanpak, de concrete ondersteuning bij het schrijven van het plan en de inzet van storytelling en beleving. In de beginfase van het proces lag het accent op herijking en betekenisgeving van onze waarden. Daarna begeleidde Godding enkele dialoogsessies, waarin de deelnemers op zoek gingen naar speerpunten voor het onderwijs en de organisatie in de nabije toekomst. Met de totstandkoming van het schriftelijke document met de titel ‘Hoofd in de wolken, voeten op de grond’ werd ook de ambitie ‘scholen voor het leven’ geïntroduceerd als een actieve opdracht om te werken aan burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden. Het gesprek over het nieuwe beleidsplan zal in de scholen aanvankelijk worden gevoerd aan de hand van een infographic en een videofilmpje en zal structureel worden ondersteund door middel van een interactief verhalenweb, een online community waar professionals, leerlingen en ouders verhalen uitwisselen over hun concrete beleving, ervaringen en verwachtingen bij de waarden en ambities.

Hans van Daelen, bestuurder Xpect Primair Tilburg
Toen we in 2008 ons 50-jarig bestaan vierden, besloten we dat het tijd was voor een naamsverandering en een nieuwe uitstraling van onze organisatie. Dat proces, waarbij we het oude SKOT verruilden voor Xpect Primair, werd begeleid door Godding & co. Samen met een werkgroep werden de gedeelde kernwaarden, kwaliteiten en ambities beschreven, op basis waarvan een inspirerend verhaal voor medewerkers en ouders werd samengesteld. Het nieuwe elan werd zichtbaar gemaakt in een nieuwe huisstijl, vergezeld van een animatie en verschillende folders. In 2014 hebben we samen met onze belangrijkste stakeholders de contouren bepaald van ons strategisch beleid tot 2019. Dat proces werd door een extern adviseur begeleid en beschreven. Godding heeft dit beleidsplan, waaronder onze toekomstuitspraken, daarna bewerkt tot een aansprekend geheel met de titel ‘Oog voor Verbinding’. Om onze ambities en de daarbij behorende gewenste uitvoering zichtbaar te maken, heeft Godding in het verlengde van het beleidsplan een inspirerende film gerealiseerd, met voorbeelden van toekomstgericht onderwijs op onze scholen. De zeven toekomstuitspraken worden hierin door leerlingen van verschillende leeftijden uitgesproken en verbeeld.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!